GULF SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. DAYANAK

Şirket bünyesinde, 10/04/2014 tarih ve 42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna yapılacak olan kurumsal bilgilendirmelerin paylaşımına ilişkin hususlar karara bağlanmıştır.

2.  AMAÇ, YETKİ VE KAPSAM

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların, pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Tüm şirket çalışanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirtilen amaca hizmet etmesi adına etik ilkeler ve şirket kurum kültürü değerleri doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir. Belirtilen ilke ve değerlere uyulup uyulmadığı şirket yöneticilerinin sorumluluğunda olmasının yanı sıra Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da takip edilmektedir.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Belirtilen amaca hizmet etmesi adına aşağıda ifade edilen kanallardan kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

•  Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları: Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar, ilgili mali tablolara ilişkin dipnotlar ve açıklamalar ile yarıyıl ve yıl onlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları, öngörülen süreler içerisinde sorumlu yöneticilerimiz tarafından imzalanarak www.gulfsigorta.com.tr adresli internet sitemiz üzerinden yayınlanmaktadır.

•  Faaliyet Raporları: Şirket faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında ticari sır dışındaki, mevzuatın gerekleri ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeyi içerek şekilde hazırlanarak hem pay sahiplerine sunulmakta, hem de internet sitesinde yer almaktadır.

•  Özel Durum Açıklamaları: Şirkete ait özel durumların kamuya açıklanmasına kadar geçen sürede gizliliğin sağlanması esastır. Sigortacılık mevzuatı gereğince şirket ve müşteri sırlarının saklanması ve kanunen açıkça yetkili merciler dışındaki kişilere açıklanmaması hususunda titizlik gösterilmektedir. Yapılacak olan özel durum açıklamalarında Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer rol oynayabilir.

•  Ticaret Sicil Gazetesi: Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantısı veya sermaye artırımı gibi durumlarda Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.

•  Basın Açıklamaları, Tanıtım ve Toplantı Faaliyetleri: Basın ile yapılacak olan görüşme veya yazılı cevaplamalarda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer rol oynayabilir. Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantılarına veya reasürör görüşmelerine Genel Müdür, finansal yönetim, teknik işler ve raporlamalardan sorumlu yöneticiler ile belirlenecek olan diğer yöneticiler katılabilir.

•  Kurumsal İnternet Sitesi: www.gulfsigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemiz kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Duyurular, şirket kurumsal bilgileri, sermaye yapısı ve dönemsel mali sonuçlar internet sitesinde yer almaktadır. Web sitesinin güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

•  Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlara ait bildirimler, şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak sorumlu yöneticiler tarafından kamuya duyurulabilir.

 

 

GULF SIGORTA INFORMATION POLICY

1. BASIS
The issues regarding informing the public about the Company are determined by the Resolution of the Board of Directors dated 10/01/2014 and numbered 42.

2. PURPOSE, AUTHORITY AND SCOPE
The real purpose of the Information Policy is to provide the shareholders, employees, clients, creditors, reinsurers and other relevant parties with the accurate, right and understandable necessary information and explanations -except confidential business information- with the lowest cost, at the right time.

All company emploees and members of Board of Directors are expected to act in the direction of company corporation culture values and ethical principals in order to serve the purpose mentioned above. The compliance with the values and principals is controlled by Corporate Governance Committee and is in the responsibility of managers.

3. INFORMATION METHODS AND TOOLS
Public is informed by the channels stated below in order to serve the purpose mentioned:

• Financial Tables and Independent Audit Reports: The Financial Tables, the reports of the independent audits performed at middle of the year and the end of the year, the explanations and footnotes which are prepared as compliant with the legislation published by the Ministry of Treasury and Finance General Directorate of Insurance , are being signed by our responsible executives within the stipualted time and published on our website www.gulfsigorta.com.tr

• Annual Reports: Company Annual Reports are prepared detailedly in order to provide public to access the information in accordance with the neccessities of the legislation and corporate covernance principles , except confidential business information. Annual Reports are being prepared containing every necessary information and being presented to the shareholders and being published on the website of the company.

• Special Conditions Announcements: It is essential to provide confidentiality before announcing special conditions belonging to our company until public announcement. Our company takes great care of protecting company and client confidential information and not disclosing them to third parties except the authorities that are authorised by law, pursuant to insurance legislation. Chairman of the Board of Directors, General Manager or the other persons authorized by them can take role in the special conditions announcements.

Trade Registry Gazzette: In case there is a situation such as amendment of the Articles of Association ,General Assembly or Capital Increase,the necessary announcements and notices are made via Trade Registry Gazzette.

• Press Briefings, Presentation and Meeting Activities: Chairman of the Board of Directors, General Manager or the other persons authorized by them can take role in the meetings with the press and written statements. General Manager, Financial Management, executives who are responsible for the technical works and reporting and other executives selected can join in the investor meetings arranged in Turkey or abroad.

• Corporate Website: Our website, www.gulfsigorta.com.tr, is used actively in order to enlighten the public. Announcements, corporate information, capital structure and periodical financial results take place on the website. It is payed attention to keep up the website to date. Other Issues: The notices regarding issues other than the ones mentioned above can be announced by the responsible executives to the public by being signed within the authorization stated by the authorizated signature list.

• Other Issues: The notices regarding issues other than the ones mentioned above can be announced by the responsible executives to the public by being signed within the authorization stated by the authorizated signature list.