GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET


Şirketimizin Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29/03/2019 tarihinde, saat 10:00’da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 34768 Akkom Ofis Park Cessas Plaza No: 4 Kat: 4-5 Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
 
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre doldurarak, imzaların noterce onaylanması veya noterce onaylı imza sirkülerinin, doldurulmuş olan vekaletname formuna eklenmesi suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir. 

Yıllık Faaliyet Raporu, Bağlılık Raporu, bağımsız denetçi raporu, bilânço ve kar/zarar cetvelleri Şirket Merkezi’nde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.


GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 
Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

 

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NİN 29/03/2019 TARİHLİ Olağan Genel Kurul Gündemİ

1.     Divan başkanı, oy toplama memuru ve katipten oluşan Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2.     Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
3.     2018 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4.     2018 mali yılına ait Bağlılık Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5.     2018 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
6.     2018 mali yılına ait bilânço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
7.     Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2018 yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
8.     Şirket’in 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemine ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
9.     Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ücretler konusunda karar alınması,
10.     2019 mali yılı için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,
11.     Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilip verilmemesi hususunun görüşülmesi, ve karara bağlanması,

12.     Dilekler ve kapanış.

 

2019

Vekaletname’yi görüntülemek için tıklayınız.