GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere
30/03/2018 tarihinde, saat 10:00’da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 34768 Akkom Ofis Park
Cessas Plaza No: 4 Kat: 4-5 Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci atanmasına ilişkin herhangi bir talep
olmadığı anlaşılmış olup, toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet
formunu aşağıdaki örneğe göre doldurarak, imzaların noterce onaylanması veya noterce onaylı imza
sirkülerinin, doldurulmuş olan vekaletname formuna eklenmesi suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri
gerekmektedir.
Yıllık Faaliyet Raporu, Bağlılık Raporu, bağımsız denetçi raporu, bilânço ve kar/zarar cetvelleri Şirket
Merkezi’nde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.


Saygılarımızla,


GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKET’NİN 30/03/ 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

GÜNDEMİ

1. Divan başkanı, oy toplama memuru ve katipten oluşan Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
3. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere
edilmesi,
4. 2017 mali yılına ait Bağlılık Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2017 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
6. 2017 mali yılına ait bilânço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar
alınması,
7. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2017 yılına ait muamele, fiil ve
işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
8. Şirket’in 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen
karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması
konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ücretler konusunda karar alınması,
10. 2017 mali yılı için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilip verilmemesi
hususunun görüşülmesi,
12. Farid Saber’in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi hususunun görüşülmesi ve karara
bağlanması,
13. Dilekler ve kapanış.

/2018

VEKÂLETNAME

Gulf Sigorta Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 30/03/2018 tarihinde saat 10:00’da veya Şirket Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte ve saatte Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 34768
Akkom Ofis Park Cessas Plaza No: 4 Kat: 4-5 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılacak olan 2017
yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri
üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya red beyanlarını sunmaya, başvuruda
bulunmaya veya redde, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği
tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya
mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden
vekil nasb ve tayin ettik.

TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİNİN:

İSMİ-SOYİSMİ/TİCARET UNVANI:
ADRESİ:
YETKİLİ İMZA:
[İsim - İmza]
SERMAYE MİKTARI:
PAY ADEDİ – GRUBU:
OY ADEDİ:

MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:
İSİMLER:
ADRES: